دانلود مقاله بررسي تاثير پساب تصفيه خانه هاي آب شماره 1 و 2 اهواز برکيفيت آب رودخانه کارون ( در محد

جمعه 18 فروردين 1396
4:24
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير پساب تصفيه خانه هاي آب شماره 1 و 2 اهواز برکيفيت آب رودخانه کارون ( در محدوده شهر اهواز ) در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثير پساب تصفيه خانه هاي آب شماره 1 و 2 اهواز برکيفيت آب رودخانه کارون ( در محدوده شهر اهواز ) در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثير پساب تصفيه خانه هاي آب شماره 1 و 2 اهواز برکيفيت آب رودخانه کارون ( در محدوده شهر اهواز ) در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثير پساب تصفيه خانه هاي آب شماره 1 و 2 اهواز برکيفيت آب رودخانه کارون ( در محدوده شهر اهواز ) در pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: 8

چکیده:

رودخانه کارون پر آب تری ن رودخا نه ایران می باشد که از سلسله جبال زاگرس سرچشمه گرفته و با عبور از دشت خوزستان به خلی ج فارس می ریزد . این رودخانه در طول مسی ر خو د نیاز آبی بسیاری از صنای ع، مراکـز شهری و کشاورزی را تامی ن می نماید ، اما به دلی ل ورود فاضلاب شهری و پساب اکثر صـنایع ، آلـودگی هـای متعددی در این رودخانه ایجاد شده که تبعات ناشی از این آلودگی ها برسـلامت مـردم منطقـه و اکوسی سـتم کارون روبه فزونی می باشد . با توجه به جا یگاه ویژه رودخانه کارون در تـامی ن آب مصـرف ی شـهرها، صـنای ع و طرح های تولید کشاورزی ،انجام مطالعات پیرامون کیفیت آب این رودخانه دارای اهمیت بسـزای ی مـی باشـد . جهت تعیین تاثیر پساب تصفی ه خانه های آب شـماره 1 و 2 اهـواز بـر روی ک یفیـ ت آب کـارون پـنج ا یسـ تگاه نمونه برداری انتخاب ش د که دو ایستگاه در محل ورود پساب تصفیه خانه ها به رودخانه و سه ایستگاه دی گر بر روی رودخانه در بالا دست و پایین دست محل تخلیه پساب دو تصفی ه خانه قرار داشته اند و نمونـه بـرداری در چهار فصل از زمستان 1382 تا پاییز 1383 به صورت ماهی انه انجام گرفت . سپس با استفاده از نظام شاخص کیفیت آب بر اساس منحنی ها و جداول شاخص کیفی ت که در سال 1970 به وسیله بنیاد ملی بهداشت آمریکـا ارائه گردیده است ،شاخص ک یفیت فصلی و سالانه برای هر ا یستگاه مشخص و آنگـاه ایسـتگاه هـای مختلـف
طبقه بندی گردی دند . طبق نتای ج بدست آمده دامنه شاخص ک یفیت سالانه در ای ستگاههای مختلـف در محـدوده 524/79 تا 648/93 بوده و بیشترین شاخص کیفیت مربوط به ای ستگاه اول ( بالا دست محل تخلیـه پسـاب دو تصفیه خانه به رودخانه ) و کمترین آن مربوط به ایستگاه چهارم ( پساب تصفیه خانه شماره (1 بـوده اسـت . بـا توجه به جد اول طبق ه بندی، کیفیت آب ای ستگاه اول که در بالادست محل تخلیه پساب دو تصفیه خ انه قرار دارد نسبت به ایستگاههایی که در پایین دست محل تخلیه پسابها قرار گرفته اند بهتر می باشد و تمام ایستگاههای مطالعاتی در گروه چهارم یعنی ایجاد تغیی رات خطرناک در سی ستم آبی قرار گرفته اند . همچنین مقایسه میزان پارامترها در پساب دو تصفیه خانه با استاندارد تخلیه پساب به آبهای سطحی نشان می دهد که میزان کدورت و مواد جامد معلق در پساب دو تصفیه خانه بالاتر از حد استاندارد می باشد . و میـزان ایـن پارامترهـا در پسـاب تصفیه خانه شماره 1 به صورت معنی داری بیشتر از پساب تصفیه خانه شماره 2 اندازه گیری شده است .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود تبارشناسي؛ راهکاري نوين در درک معناي معنويت در pdf

جمعه 18 فروردين 1396
4:22
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تبارشناسي؛ راهکاري نوين در درک معناي معنويت در pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تبارشناسي؛ راهکاري نوين در درک معناي معنويت در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تبارشناسي؛ راهکاري نوين در درک معناي معنويت در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تبارشناسي؛ راهکاري نوين در درک معناي معنويت در pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در آثار دانشگاهی متعددی که اخیراً درباره معنویت منشر شده است یک چیز مشترک است: «ابهام مفهوم معنویت». سوال این مقاله آن است که چرا تعاریف ارائه شده از معنویت در تحقیقات دانشگاهی نتوانسته از ابهام آن بکاهد و چرا از هر رویکردی که به آن نگریسته شده معنای واژه نیز تفاوت یافته است. ادعادی این مقاله آن است که رویکردهای موجود در تعریف معنویت از امری غفلت کرده اند و آن داشتن نگاه تمدنی به معنویت است. در مقاله حاضر پس از تقسیم تعاریف معنویت به لغوی و رویکردی، تعاریف رویکرد معرفی می شوند و نشان داده می شود که معنویت از دریچه پارادایم های مختلف علوم اجتماعی و سنت های دانشگاهی چگونه نگریسته می شود. در نهایت پس از معرفی و نقد رویکردهای موجود رویکرد تبار شناختی به معنویت نیز معرفی می شود. این رویکرد بیش از دیگر رویکردها به وجوه تمدنی این پدیده توجه می کند. از این رو معرفی ظرفیت های آن برای داشتن نگاه تمدنی به مفهوم معنویت سودمند است؛ در انتها به اجمال برخی از ضعف ها و کژتابی های این رویکرد نیز مطرح می شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله ارزيابي تغذيه اي دانه هاي خشک شده گوجه فرنگي در pdf

جمعه 18 فروردين 1396
4:20
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي تغذيه اي دانه هاي خشک شده گوجه فرنگي در pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي تغذيه اي دانه هاي خشک شده گوجه فرنگي در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي تغذيه اي دانه هاي خشک شده گوجه فرنگي در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي تغذيه اي دانه هاي خشک شده گوجه فرنگي در pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

دو نمونه دانه گوجه فرنگی، که محصول فرعی یک کارخانه کنسروسازی گوجه فرنگی بودند، برای تعیین آنالیز تقریبی، محتوای اسید آمینه و قابلیت هضم آن، و نسبت اثربخشی پروتئین، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این دانه ها، به جای ذرت و کنجاله سویاSBM) در رژیم غذایی جوجه، و با مبنای مساوی قابلیت هضم حقیقی اسید آمینه و TMEn استفاده شد. دانه های گوجه فرنگی حاوی 8/5%رطوبت، 25 % پروتئین خام، 20 % چربی 3/1% خاکستر،35/1%فیبر رژیمی،0/12%کلسیم، 0/58%فسفر، 3204 کیلوکالری در کیلوگرم TMEn بودند. مقادیر کلی متیونین، سیستئین، و لیزین در دانه های گوجه فرنگی، به ترتیب0/39 و 0/40 و 1/34 بودند .میزان نسبت اثربخشی پروتئین (وزن گیری به ازای هر واحد جذب پروتئین)، در تغذیه جوجه ها با پروتئین خام 9 درصد 2/5بود که در تغذیه با SBM 3/6بود وقتی رژیم های ذرت بر اساس مبانی مساوی قابلیت هضم حقیقی اسید آمینه و TMEn تنظیم شدند، بیش از 15 دانه های گوجه فرنگی توانستند جایگزین ذرت و SBM شوند، بدون اینکه هیچ اثر نامطلوبی بر وزن گیری جوجه، جذب غذا، یا نسبت وزن گیری: تغذیه از 8 تا 21 روز پس از خارج شدن از تخم، داشته باشند. وجود دانه های گوجه فرنگی با هر مقداری در رژیم غذایی، هیچ تأثیر معنی داری روی رنگدانه های پوست نداشتند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مدل روانشناختي قصد خريد: بررسي تاثير نگرش نسبت به برند بر قصد خريدمشتري در pdf

جمعه 18 فروردين 1396
4:18
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مدل روانشناختي قصد خريد: بررسي تاثير نگرش نسبت به برند بر قصد خريدمشتري در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مدل روانشناختي قصد خريد: بررسي تاثير نگرش نسبت به برند بر قصد خريدمشتري در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مدل روانشناختي قصد خريد: بررسي تاثير نگرش نسبت به برند بر قصد خريدمشتري در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مدل روانشناختي قصد خريد: بررسي تاثير نگرش نسبت به برند بر قصد خريدمشتري در pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی و ارائه مدل عوامل روانشناختی موثر بر قصد خرید مشتریان در صنعت گوشی های همراه صورتگرفته است. متغیر نگرش نسبت به برند، وفاداری مشتری به برند، قصد خرید به عنوان متغیرهای پژوهش در میان مصرف کنندگانشهرستان کرمانشاه، به عنوان جامعه آماری این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامهاستاندارد بوده است. به منظور دست یابی به اهداف تحقیق نمونه 384 نفری از مصرف کنندگان شهرستان کرمانشاه انتخاب گردید. روشنمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای بوده است. روایی پرسش نامه با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی و میانگین واریانس تبیینشده تائید گردید و پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شده است. جهت بررسی و آزمون فرضیه ها از نرمافزارهای SPSS و AMOS 1 و سطح معناداری / استفاده شده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله مديريت سيستم اطلاعاتي مديريت در pdf

جمعه 18 فروردين 1396
4:16
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مديريت سيستم اطلاعاتي مديريت در pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مديريت سيستم اطلاعاتي مديريت در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مديريت سيستم اطلاعاتي مديريت در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مديريت سيستم اطلاعاتي مديريت در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 18
چکیده:
دنیای رقابتی امروز، نیازمند مدیرانی است که بتوانند با سرعت و دقت بالا تصمیم بگیرند .مدیریت،برای تصمیم گیری به اطلاعات نیاز دارد و برای دست یابی به اطلاعات باید از طریق دسترسی به داده ها، آن ها را به اطلاعات تبدیل کند .این امر می تواند به صورت دستی یا ماشینی صورت بگیرد .درسیستم دستی ما با مسائلی هم چون :عدم دست رسی به موقع به اطلاعات، عدم پردازش صحیح و حجم کاری بالا، برخورد می کنیم که مانع از تحقق وظایف مدیریت می شود .در مقابل، استفاده از سیستم ماشینی، شامل فناوری اطلاعات که سخت افزار انجام امور است و سیستم های اطلاعاتی،(IT)،مدیریت (MIS) به عنوان نرم افزار و ابزار تحلیل که نقش تبدیل داده به اطلاعات را به عهده دارد، از مزایایی به این شرح برخوردار است :سرعت و دقت بالا، توان پردازش حجم امکان پیش بینی بالای داده واطلاعات .دانش سیستم های اطلاعات اطلاعات مربوط به زمان گذشته و حال را گرداوری می کند اینده را پیش بینی می کندوازاطلاعات مورد نیاز مدیران رادر اختیار انها قرارمی دهد تا بتواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند. این مقاله بر آن است که ضمن بیان اهمیت نقش سیستم های اطلاعاتی در سازمان، مزایا و معایب ان را از لحاظ دسترسی، پردازشو طبقه بندی اطلاعات بیان کند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله بررسي رابطه بين سبک ارزشيابي و سبک نظارت و راهنمايي گروه هاي آموزشي با توانمند سازي دب

جمعه 18 فروردين 1396
4:14
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي رابطه بين سبک ارزشيابي و سبک نظارت و راهنمايي گروه هاي آموزشي با توانمند سازي دبيران مقطع راهنمايي شهرستان کهگيلويه در سال 92در91 در pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي رابطه بين سبک ارزشيابي و سبک نظارت و راهنمايي گروه هاي آموزشي با توانمند سازي دبيران مقطع راهنمايي شهرستان کهگيلويه در سال 92در91 در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه بين سبک ارزشيابي و سبک نظارت و راهنمايي گروه هاي آموزشي با توانمند سازي دبيران مقطع راهنمايي شهرستان کهگيلويه در سال 92در91 در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي رابطه بين سبک ارزشيابي و سبک نظارت و راهنمايي گروه هاي آموزشي با توانمند سازي دبيران مقطع راهنمايي شهرستان کهگيلويه در سال 92در91 در pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: 11
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سبک ارزشیابی و سبک نظارت و راهنمایی گروه های آموزشی با توانمند سازی دبیران شهرستان کهگیلویه در سال 92-91 می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی و به صورت پیمایشی و به کمک پرسشنامه های استاندارد شده سبک نظارت و راهنمایی ، توانمند سازی و سبک ارزشیابی انجام گرفته است. جهت تعیین حجم نمونه به کمک جدول مورگان 250 نفر از جامعه آماری انتخاب شدند؛ یافته های تحلیلی نشان می دهد: بین سبک نظارت و راهنمایی و ابعاد آن (سبک کلاسیک، سبک روابط انسانی، سبک منابع انسانی) و سبک ارزشیابی با توانمند سازی دبیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سبک کلاسیک با توانمند سازی دبیران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین اثر همزمان سبکهای نظارت و راهنمایی و توانمند سازی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله روش تحليل پوش آور ( Push over) کران بالا براي تخمين نيازهاي لرزه اي در ساختمانهاي بلند

جمعه 18 فروردين 1396
4:12
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روش تحليل پوش آور ( Push over) کران بالا براي تخمين نيازهاي لرزه اي در ساختمانهاي بلند در pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روش تحليل پوش آور ( Push over) کران بالا براي تخمين نيازهاي لرزه اي در ساختمانهاي بلند در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله روش تحليل پوش آور ( Push over) کران بالا براي تخمين نيازهاي لرزه اي در ساختمانهاي بلند در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روش تحليل پوش آور ( Push over) کران بالا براي تخمين نيازهاي لرزه اي در ساختمانهاي بلند در pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: 8

چکیده:

وقتی که نیازهای لرزه ای ساختمانهای بلند ارزیابی می شود،مهندسان میل دارند از روشهای تحلیل استاتیکی غیر خطی ساده شده یا تحلیل های پوش آور به جای تحلیل های ت اریخچه زمانی غیر خطی پیچیده استفاده کنند . از زمانی که روشهای معمول دارای برخی اشکالات در پیش بینی نیازهای لرزه ای غیر الاستیک برای ساختمانهای بلند بودند، بعضی روشهای اصلاح شده مورد بررسی قرارگرفته اند.در این مقاله، یک ر وش تحلیل بار افزون ساده شده جدید که مو د های بالاتری را در نظر می گیرد، پیشنهاد می شود .پنج ساختمان با ارتفاع متفاوت برای کاربرد روش پیشنهادی استفاده شده است . سه نوع تحلیل دیگر برای مقایسه با این روش انجام می گردد .واین نتیجه حاصل شد که روش پیشنهادی می تواند به طو ر دقیق پاسخ های مهم ساختمانهای بلند مانندتغییر مکان بام ، نسبت جابجایی نسبی طبقات و چرخش مفاصل پلاستیک را تخمین بزند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله مطالعه جابجايي اجباري نانوسيالات در لوله هاي منحني شکل و مارپيچ در pdf

جمعه 18 فروردين 1396
4:09
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه جابجايي اجباري نانوسيالات در لوله هاي منحني شکل و مارپيچ در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه جابجايي اجباري نانوسيالات در لوله هاي منحني شکل و مارپيچ در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه جابجايي اجباري نانوسيالات در لوله هاي منحني شکل و مارپيچ در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه جابجايي اجباري نانوسيالات در لوله هاي منحني شکل و مارپيچ در pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین همایش مبدلهای گرمایی
تعداد صفحات: 12
چکیده:
مساله انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیالات در لوله های منحنی شکل و مارپیچ، موضوعی جدید و بحث برانگیز در میان محققان علم انتقال حرارت می باشد که به دلیل کاربردهای فراوان آن در صنایع و تجهیزات مهندسی مورد توجه بسیاری از محققین و طراحان بوده است. هدف اصلی در این پژوهش، مطالعه و بررسی میزان اثربخشی استفاده از نانوسیالات در لوله های منحنی شکل و مارپیچ بر افزایش نرخ انتقال حرارت جابجایی اجباری در آنها می باشد.برای این منظور، برخی نتایج بدست آمده در پژوهش های پیشین ارایه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 5 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود پاورپوینت توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای پایدار(بخش اول) در pdf

جمعه 18 فروردين 1396
4:07
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

دانلود پاورپوینت توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای پایدار(بخش اول) در pdf دارای 31 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای پایدار(بخش اول) در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي دانلود پاورپوینت توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای پایدار(بخش اول) در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود پاورپوینت توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای پایدار(بخش اول) در pdf :

پاورپوینت توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای پایدار(بخش اول)

پاورپوینت توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای پایدار (بخش دوم) شامل 32 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و دانلود پاورپوینت توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای پایدار(بخش اول) در pdf
فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

در طی قرن 20 ام، بتن متداول ترین ماده‌ی ساختمانی مورد استفاده بوده است. علت این مسئله این است که بتن توانسته است تا برخی از نیازهای اساسی انسان ها را برطرف کند. بتن ماده ای است که می تواند برای ساخت خانه ها، ساختمان های اداری، زیرساخت های شهری و همچنین زیرساخت های حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرند.

.
دانلود پاورپوینت توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای پایدار(بخش اول) در pdf
فهرست:

توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای پایدار(بخش اول)
مقدمه
کاهش نسبت آب/ بایندر
افزایش عمر سرویس دهی ساختارهای بتنی

.

عنوان: توسعه‌ی صنعت سیمان و بتن با استفاده از سیاست های توسعه ای(بخش اول)

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 32 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود ساختار زباني غزلي از شهريار و رهي معيري در pdf

جمعه 18 فروردين 1396
4:05
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ساختار زباني غزلي از شهريار و رهي معيري در pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ساختار زباني غزلي از شهريار و رهي معيري در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ساختار زباني غزلي از شهريار و رهي معيري در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ساختار زباني غزلي از شهريار و رهي معيري در pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي جستارهاي ادبي، زبان و ارتباطات فرهنگي

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به شناخت شاعران معروف جریان سنت‏گرای معاصر ایران می‏پردازد. هدف آن تبیین ساختار غزلی از شهریار و رهی معیری است. از هر کدام از این شاعران یک غزل انتخاب شده سپس با در نظر گرفتن ویژگی‏های غزلیات این دو شاعر میزان توجه شهریار و رهی معیری به ساختارگرایی از جمله مختصات زبانی، موسیقیایی، نحوی، لغوی و فکری بررسی شده است. یافته‏های این پژوهش که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استناد از روش کتابخانه‏ای انجام گرفته است، نشان می‏دهد که شباهتی نزدیک و نوعی وحدت فکری در ساختار غزلیات این دو شاعر دیده می‏شود. این شباهت و نزدیکی با رابطه تنگاتنگ تأثیرپذیری از شاعران متأخر سبک هندی و عراقی ارتباط مستقیم دارد. غزل شهریار و رهی معیری با وجود تقلید از زبان، موسیقی و مضمون غزل حافظ و سعدی نگاهشان به معشوق تعالی یافته است؛ اما شهریار و رهی معیری با وجود هنری‏تر شدن شعر راه تازه‏ای را نگشوده‏اند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مقالات من است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات